Loyalty Strana

AVANGARDIA loyalty programom nagrađujemo vernost i poverenje naših kupaca brojnim pogodnostima za još ugodniju i pristupačniju kupovinu.

* Kako postati član loyalty programa putem web shop-a?

 - Registrujte se na AVANGARDIA  web shop. 

 - Prilikom registracije izaberite opciju: ''Želim da postanem član loyalty programa  i ostvarim dodatne pogodnosti.

- Nakon registracije dobićete obaveštenje na mail i SMS.

* Karticu možete koristiti prilikom kupovine u svim prodajnim objektima u Srbiji ili na web-stranici. Prilikom kupovine na web-stranici neophodno je biti prijavljen.

OPŠTA PRAVILA PROGRAMA POGODNOSTI

 

1. OPŠTE ODREDBE O ČLANSTVU U PROGRAMU

Ova opšta pravila određuju uslove članstva u programu pogodnosti u AVANGARDIA PROGRAMU POGODNOSTI kompanije  K...G...FASHION doo, Čačak, Bulevar Oslobođenja 17, Srbija.

Član programa „AVANGARDIA KLUB“ može postati svako fizičko lice:

  • koje pristane na registraciju od našeg saradnika na kasi ( davanjem ličnog broja mobilnog telefona, e-mail adrese ili drugih podataka )
  • koje se dobrovoljno registruje u program putem SMS poruke na broj 7117 (tekst AVG Ime.Prezime ili SC Ime.Prezime )       
  • koje se registruje putem mobilne aplikacije GLOOK.ME (http://app.glook.me  ili skenira QR kod i nakon preuzimanja i registracije  iz menija aplikacije: SVI KLUBOVI - AVANGARDIA  ) 
  • koje ispuni pristupnu izjavu (svi obavezni podaci moraju biti popunjeni) i dobije karticu pogodnosti AVANGARDIA KLUB Programa ( opciono ),

Maloprodajni objekti u poslovnom sistemu K...G...FASHION-a u kojima korisnik može koristiti pogodnosti AVANGARDIA  programa su:

Beograd

Avangardia Shoes, Bulevar Kralja Aleksandra 98

Avangardia Woman, Beo Shopping Center, Vojislava Ilića 141

Avangardia shoes- TC Galerija, Bulevar Vudroa Vilsona 12

Avangardia shoes , Knez Mihailova 40

Obrenovac

Avangardia Shoes, Miloša Obrenovića  61

Čačak

Avangardia WomanŽupana Stracimira 14

Avangardia Shoes, Gradsko šetalište bb

Avangardia Man, Trg ustanka bb

Kragujevac

Avangardia Shoes- BIG FASHION, Bulevar Kraljice Marije 56

Kruševac

Avangardia Shoes, Vidovdanska 1

Leskovac

Avangardia shoes, Bulevar oslobođe nja 85

Vrnjačka Banja

Avangardia shoes, Nemanjina 2

2. Opšte odredbe

AVANGARDIA KLUB je program pogodnosti koji njenim korisnicima omogućava posebne pogodnosti koje mogu iskoristiti prilikom kupovine proizvoda na izabranim lokacijama K...G...FASHION doo

Pokretač AVANGARDIA KLUB  programa je kompanija K...G...FASHION  doo, Čačak, Bulevar Oslobođenja 17, Srbija.

Pokretač programa  zadržava pravo menjanja pravila, ukidanja AVANGARDIA KLUB Programa i opoziva programa  pogodnosti. Sve promene se javno objavljuju na internet portalu www.avangardia.rs kao i na sajtu www.glook.me i  u mobilnoj aplikaciji GLOOK.ME i važe od dana takve  objave. Ako korisnik upotrebljava program  nakon objavljenih promena, znači da je s njima saglasan.

Pokretač programa  zadržava pravo da dodeljuje, menja i poništi dodatne bonitete i pogodnosti  po vlastitoj proceni.

3. LIČNI PODACI

U AVANGARDIA KLUB programu pogodnosti može učestvovati svako fizičko lice pod uslovom da je starije od 18 godina i da na pristupnoj izjavi K...G...FASHION doo. ili preko internet portala www.avangardia.rs ili www.glook.me ili mobilne aplikacije priloži obavezne lične podatke: ime, prezime, adresu prebivališta, državu prebivališta, pol, broj mobilnog telefona i ujedno dozvoli kompaniji K...G...FASHION  doo, kao rukovaocu baze podataka, obradu njegovih ličnih podataka i podataka o njegovim kupovinama na prodajnim mestima uključenim u K...G...FASHION program  u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) na način kako je zapisano u tački 5.1.

3.1. OBRADA LIČNIH PODATAKA

Korisnik AVANGARDIA KLUB Programa može proveriti sve podatke navedene na pristupnoj izjavi i može ih elektronski obraditi ( menjati, brisati itd  ) na portalu GLOOK.ME  mobilnoj aplikaciji

Pored podataka koje korisnik programa pogodnosti daje prilikom popunjavanja pristupne izjave, ili drugim postupcima registracije u program pogodnosti, prikupljaju se i sledeći podaci koje rukovalac prikuplja prilikom kupovine - svi podaci s paragon bloka (račun): preduzeće i prodajno mesto na kome je član obavio kupovinu, vreme kupovine, broj računa, mesto kupovine, datum, bar-kod proizvoda, naziv proizvoda, popust, količina proizvoda, cena, PDV, vrednost robe, iznos računa, način plaćanja i prodavac.

Bar-kod (šifra), koji je naveden na paragon bloku, detaljnije određuje kupljeni proizvod, a na osnovu njega mogu se prikupljati podaci kao: tip proizvoda ili usluge,  robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda itd. Ovi podaci se upotrebljavaju za analizu navika kupaca i za izvođenje pokazatelja koji K...G...FASHION d.o.o. pomažu da se odredi profil pojedinog člana i omogući personalizovana ponuda.

Podaci koje rukovalac obrađuje za izradu analize navika kupaca i izvođenje pokazatelja, uključuju i sledeće podatke: najdraže prodajno mesto (s obzirom na ostvaren promet), najčešće posećeno prodajno mesto (s obzirom na broj ostvarenih kupovina), najdraža robna marka (s obzirom na ostvaren promet), najčešće kupovana robna marka, dan poslednje kupovine i prodajno mesto na kome je ta kupovina obavljena, koliko puta prosečno korisnik programa  kupuje u kompaniji  K...G...FASHION doo (u prethodnoj godini), koliki je prosečni popust, odnosno pokazatelj koji govori o tome da li kupac više voli da kupuje u vreme akcije ili prilikom redovne ponude, najuspešniji komercijalni kanal (na koji se kupac odaziva), promet u tekućoj i prošloj godini, datum prijave, raspršenost kupovine (na koliko različitih prodajnih mesta) i druge vrste ličnih podataka.

Ako član programa obavi kupovinu u prodavnicama u prodajnom sistemu K...G...FASHION doo, ta prodavnica se, u svrhu provere bonitetnog razreda imaoca, povezuje sa centralnom bazom na serveru ugovornog obrađivača, preduzeća Global Digital Marketing Programs doo, Miloja Zakića 65, Beograd. Podaci o obavljenoj kupovini se automatski upisuju u centralnu bazu ugovornog obrađivača i čuvaju na istom.

Podaci o korisnicima  mogu se slati ugovornim obrađivačima rukovaoca zbirke ličnih podataka, koji na njegov račun i u njegovo ime obrađuju lične podatke o imaocu. Ugovorni obrađivači su , na primer, preduzeća koja korisnicima programa pogodnosti šalju SMS/MMS, koja se bave štampanjem, koja održavaju programsku opremu i bazu podataka rukovaoca.

Korisnik K...G...FASHION Programa je saglasan da se njegovi lični podaci i podaci o kupovinama sačuvaju u centralnoj bazi podataka firme Global Digital Marketing Programs doo, Miloja Zakića 65, Beograd

K...G...FASHION d.o.o., odnosno po Zakonu ovlašćeno lice, povezaće podatke koje imaoci AVANGARDIA  kartice pogodnosti prilože u vezi sa podacima o kupovinama i transakcijskim podacima. Svi podaci će biti sačuvani u bazi podataka u preduzeću Global Digital Marketing Programs doo, Miloja Zakića 65, Beograd, kao ugovornom obrađivaču, saglasno merodavnom Zakonu. Svi lični podaci, kao i podaci o obavljenim kupovinama, biće redovno analizirani, a izdavač će ih upotrebljavati za segmentaciju, pripremu prilagođenih/individualnih ponuda, proučavanje potrošačkih navika, anketiranje, dodeljivanje dodatnih boniteta i direktan marketing. Isto tako, podaci za kontakt člana programa pogodnosti AVANGARDIA  Program biće upotrebljeni i za obaveštavanje o promotivnim ponudama i drugim aktivnostima kompanije  K...G...FASHION d.o.o., povezanih kompanija i njihovih poslovnih partnera. U vezi sa slanjem promotivnih ponuda, ugovorni partneri kompanija u poslovnom sistemu K...G...FASHION d.o.o nemaju pristup ličnim podacima pojedinačnog lica.

Rukovalac ličnih podataka može u gore navedene svrhe obrađivati lične podatke člana programa pogodnosti AVANGARDIA Programa, koje proizlaze iz pojedinog pravnog osnova i u svrhu izvršavanja svojih ugovornih obaveza do istog pojedinca iz drugih pravnih osnova i za namene pregovora za sklapanje drugih pravnih osnova sa istim pojedincem.

Lične podatke člana programa rukovalac ličnih podataka može povezati sa podacima drugih člana programa pogodnosti i obrađivati u gore navedene svrhe.

Korisnik programa prilikom ispunjenja pristupne izjave ili obrasca potvrđuje da je upoznat sa svojim pravom da od rukovaoca može zahtevati ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade ličnih podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Davanje podataka je dobrovoljno kao i korisnikovo učešće u AVANGARDIA programu pogodnosti.

Član programa pogodnosti AVANGARDIA KLUB može bilo kada, u pisanoj formi ili na drugi dogovoreni način, zahtevati da rukovalac ličnih podataka, trajno ili privremeno, prekine da upotrebljava njegov e-mail ili telefonski broj u svrhu direktnog marketinga ili se iz njega odjaviti slanjem SMS poruke STOPAVG na broj 7117 ( sve mreže )

U slučaju da korisnik  izjavom u pisanoj formi, koju poštom šalje na sedište rukovaoca ili elektronskom poštom na adresu podrska@glook.me, zahteva prekid upotrebe svih njegovih ličnih podataka, dakle i onih koji se smatraju obaveznim, u svrhu direktnog marketinga, rukovalac programa pogodnosti AVANGARDIA odjaviće ga iz baze imalaca kartica i njegova kartica više neće važiti na prodajnim mestima uključenim u program.

Lične podatke o imaocu kartice i podatke o pojedinačnoj kupovini rukovalac ličnih podataka može čuvati najviše 10 godina posle prestanka važenja kartice, odnosno 10 godina nakon svake obavljene kupovine.

4. PROGRAM POGODNOSTI:

MODEL NAGRAĐIVANJA

Program pogodnosti AVANGARDIA kluba funkcioniše po načelu sabiranja vrednosti svih kupovina. Svaka redovna kupovina unosi se u kompjuterski sistem. Kada član Kluba pogodnosti svojim kupovinama u jednoj bonitetnoj godini dostigne viši bonitetni razred od trenutnog, obračunava mu se visina popusta u skladu s važećom tabelom bonitetnih razreda AVANGARDIA kluba. Kada imalac kartice kupovinama dostigne viši bonitetni razred, na celokupnu vrednost sledeće kupovine priznaje mu se nova visina popusta koja se na kartici čuva dok ne dostigne viši bonitetni razred.

Bonitetni period u kojem imalac sabira vrednosti kupovina i tako konkuriše za dostizanje višeg bonitetnog razreda ograničen je na jednu godinu, od 1. januara  tekuće do 1. januara  naredne godine.

Novom kalendarskom godinom ukupna vrednost kupovina se ponovo postavi na 0;

Bonitetni razred koji je imalac kartice dostigao na kraju kalendarske godine prenosi se u sledeću godinu. Dakle, popust na početku od 01. januara tekuće i do kraja 31. decembra iste godine zavisi od iznosa kupovina koje je imalac kartice obavio u istom periodu prethodne godine, a popust može biti i viši, ako imalac kartice u tekućoj godini pređe ukupnu vrednost kupovine iz i dostigne viši bonitetni razred.

Bez obzira na gore navedenu odredbu, kompanija K...G...FASHION doo, Čačak, Bulevar Oslobođenja 17, Srbija zadržava pravo da nekim pojedincima dodeli dodatne bonitete po sopstvenoj proceni.

Bonitetni razredi AVANGARDIA KLUB-a

Promet OD  ( din )

Promet DO  ( din )

% popusta

0

20000

5

20001

30000

6

30001

40000

7

40001

50000

8

50001

65000

9

65001

80000

10

80001

110000

12

 

PREKO 110000

15

5. USLOVI KORIŠĆENJA PROGRAMA POGODNOSTI AVANGARDIA Programa

OSTALI  BENEFITI PROGRAMA

Pokretač programa pored osnovnog modela skupljanja poena na osnovu potrošnje u prodajnom kanalu korisnicima nudi i mogućnost da AVANGARDIA kredit skupljaju i na drugi način, kroz učestvovanje u određenim promotivnim aktivnostima, akcijama ili kroz popunjavanje određenih formulara, učestvovanje u anketiranju i sl. Pokretač ima pravo da proizvoljno odredi broj poena kojim će nagraditi korisnika u vezi sa pomenutim aktivnostima.

Pre plaćanja robe potrebno je na kasi:

  • saopštiti jedinstveni SMS KOD prodavcu na kasi, ili
  • saopštiti broj mobilnog telefona prodavcu preko kojeg je registrovan
  • pokazati jedinstveni BAR KOD u mobilnoj aplikaciji

Naknadno upisivanje kupovine nije moguće, isto tako kasnije nije moguće iskoristiti popuste ili druge pogodnosti.

POPUSTI NA OSNOVU BONITETNIH RAZREDA NE VAŽE tokom sezonskih rasprodaja, kao ni za proizvode koji su već na akcijama i popustima.

Popusti se ne sabiraju. Vrednost kupljenih, sniženih proizvoda dodaje se sumi kupovina na kartici.U slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema, bonitetni sistem ne radi i tada nije moguće iskoristiti pogodnosti programa

K...G...FASHION doo, Čačak, Bulevar Oslobođenja 17, Srbija ne smatraju se odgovornim za moguću nastalu štetu koju mogu pretrpeti članovi kluba u slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema.

6. GLOOK.ME  KORISNIČKA MOBILNA APLIKACIJA  I INTERNET SAJT

Korisnička mobilna aplikacija GLOOK.ME I internet portal  www.glook.me čiji je vlasnik obrađivač podataka Global Digital Marketing Programs doo, Miloja Zakića 65, Beograd sadrže ulaznu tačku na kojoj korisnik programa pogodnosti AVANGARDIA Programa može pratiti svoj profil, stanja na kartici, bonitete i kratkoročne pogodnosti, kao i uređivati svoje podatke u skladu s Opštim uslovima/pravilima.

Pristup ličnom profilu u mobilnoj aplikaciji i internet portalu  moguć je putem LOGIN PODATAKA, navedenih u pristupnoj izjavi ili na internet portalu, SMS obaveštenju i lozinkom, koju imalac primi na SMS nakon uspešnog aktiviranja računa, tj registracije.

6. PROMENA PODATAKA

Član može lične podatke promeniti i u mobilnoj aplikaciji i na  internet portalu  u okviru svog ličnog profila.

7. PRESTANAK ČLANSTVA

Članstvo u AVANGARDIA Programu važi do opoziva izdavača ili do dobijanja izjave imaoca u skladu s tačkom 5.1. ili od trenutka slanja odjavne SMS poruke. Korisnik programa pogodnosti AVANGARDIA Programa može u bilo kom trenutku, pisanom izjavom, poslatom poštom na sedište izdavača navedenom u prethodnoj tački, ili elektronskom poštom na e-adresu: podrska@glook.me, zahtevati da kompanija K...G...FASHION doo, Čačak, Bulevar Oslobođenja 17, Srbija prestane upotrebljavati podatke na načine i u svrhe navedene u toj izjavi i tako istupiti iz AVANGARDIA KLUB Programa i odreći se vlasništva kartice pogodnosti i svih pogodnosti koje iz nje proizlaze.

Uprkos prestanku članstva, rukovalac ličnih podataka može neke podatke o pojedincu čuvati još najviše 10 godina (opšti rok zastarelosti) od prestanka članstva.

8. OBJAVA PRAVILA

Ova pravila važe od dana objave i na internet sajtu www.avangardia.rs